Obchodní podmínky

Děkujeme za zájem o naše produkty a služby. Zakládáme si na proklienstkém přístupu. Víme, že se občas přihodí něco neočekáváného. Rádi vám při řešení těchto situací pomůžeme. Níže uvedené obchodní podmínky vnímáme jako nutná pravidla, ze kterých se nebojíme vybočit pokud cítíme, že je náš zákazník v právu či nekomfortní zóně.

Nákup v internetovém obchodě lxf.cz se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF

 

Základní údaje o provozovateli internetového obchodu lxf.cz

Luxifer CZ s.r.o.
U Výstaviště 229/9
Praha 7
170 00

IČ: 02742853
DIČ: CZ02742853

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 221 228 081
E-mail: info@lxf.cz

Bankovní spojení:

CZK 2901772226/2010 FIO
IBAN: CZ8820100000002901772226
SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 


Obchodní Podmínky


OBSAH


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET ESHOPU
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ESHOPU
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY ESHOPU
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ PŘI NÁKUPU NA ESHOPU
6. UZAVŘENÍ SMLOUVY V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO (NÁKUP ZBOŽÍ A SERVIS)
7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
10. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) společnosti LUXIFER s.r.o., se sídlem U Výstaviště 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 02742853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 223094 (dále také jako „Prodávající nebo Zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo servisní smlouvy uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku nebo dle ustanovení § 2586 Občanského zákoníku (kupní smlouva a servisní smlouva dále také jako „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále také jako „Kupující nebo Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího nebo v provozovně Prodávajícího.
Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.lxf.cz/ (dále také jako „Eshop“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek, přičemž odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
1.6. Zasláním objednávky a následném potvrzením na Eshopu Kupující stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Koupí zboží nebo podepsáním servisního listu v provozovně Prodávajícího Kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil.


UŽIVATELSKÝ ÚČET ESHOPU


2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Eshopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále také jako „Uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace přímo z Eshopu.
2.2. Při registraci na Eshopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Pakliže Kupující přenechá třetí osobě Uživatelský účet do užívání, Prodávající nenese odpovědnost za zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.
2.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ESHOPU


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na Eshopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Eshop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny za dopravu zboží na adresu určenou Kupujícím a formu platby dobírkou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Eshopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží, přičemž objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Eshopu;
3.4.2. kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu);
3.4.3. způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně také jako „Objednávka“).
3.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na email Kupujícího uvedený v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále také jako „E-mail“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na E-mail.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
3.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.
3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na E-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí Objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na E-shopu obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.
3.12. Objednávky, které nebyly potvrzeny e-mailem je možné zrušit. Pakliže Kupující bude chtít zrušit Objednávku po potvrzovacím e-mailu, bude nezbytné Odstoupit od Smlouvy a postupovat dle čl. 7 Obchodních podmínek.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY ESHOPU


4.1. Cena zboží na Eshopu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu dle podmínek uvedených https://www.lxf.cz/informace
4.2. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ihned při platbě platební kartou či platebními tlačítky.
4.6. Pracovním dnem se rozumí všechny dny s výjimkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.
4.7. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla během druhého pracovního dne od přijetí Objednávky. Při bezhotovostní platbě prodávající zboží skladem expeduje zpravidla během následujícího pracovního dne od připsání příslušné částky na bankovní účet.
4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6) a dále pak v případě, kdy je Kupní cena vyšší než 5 000 Kč, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
4.9. Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je možno u prodávajícího uplatnit i jinou osobou než Kupujícím. Výše finanční částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním slevovém kuponu či reklamě. Slevové kupony, a tedy kódy nelze vzájemně kombinovat ani používat současně.
4.10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.
4.11. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ PŘI NÁKUPU NA ESHOPU


5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě shledání jakýchkoliv závad, nebo porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí či poškození tuto zásilku od dopravce nepřebere.
5.4. Podrobné informace o dopravě (tj. cena a doba dodání) jsou uvedeny na internetové stránce https://www.lxf.cz/doprava-ce-sk-eu


UZAVŘENÍ SMLOUVY V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO (NÁKUP ZBOŽÍ A SERVIS)


6.1. Kupní smlouva na zboží je uzavřena zaplacením kupní ceny zboží pověřenému zaměstnanci Prodávajícího v provozovně Prodávajícího. Prodávající, resp. pověřený zaměstnanec vystaví Kupujícímu za koupené zboží daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
6.2. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
6.3. Oprava zboží Kupujícího je prováděna na základě servisní smlouvy, která je uzavřena podepsáním servisního listu. Kupující předá Prodávajícímu, resp. pověřenému zaměstnanci porouchané zařízení jehož opravu Kupující požaduje. Při převzetí zařízení je o jeho stavu a požadované opravě sepsán servisní list.
6.4. Kupující si může objednat opravu zboží na dálku, tedy uzavřít servisní smlouvu mimo provozovnu Prodávajícího. Kupující porouchané zařízení pošle dostatečně zabalené na adresu provozovny Prodávajícího. Jakmile Prodávající obdrží zařízení, vyplní k němu servisní list, který je včetně příloh následně zaslán Kupujícímu na jeho E-mail. Kupující si může zařízení vyzvednout buďto osobně v příslušné provozovně Prodávajícího nebo mu je zařízení zpět zasláno na jeho adresu, odkud bylo zboží převzato. Servisované zařízení bude vráceno na základě předložení servisního listu.
6.5. Kupující bere na vědomí, že veškeré výše uvedené informace týkající se stavu zařízení a možných vad jsou pouze předběžné, odhadované a učiněné na základě vizuální kontroly zařízení. Posouzení stavu zařízení a jeho závady a potřeby dodání zboží či součástek se během servisního zásahu mohou změnit. Cena opravy/servisu je vždy pouze orientační a její navýšení o více než 20 % bude zhotovitel předem projednávat s Kupujícím.
6.6. Pokud není zařízení rozebráno není možné identifikovat jeho poškození. Rozsah potřebných prací se zjistí až v průběhu samotné opravy a konečná cena opravy bude plně odpovídat provedenému servisu a zboží nutného k provedení požadované opravy. Datum provedení opravy zařízení je pouze orientační. Doba je odvislá od zjištěných vad a nutnosti jejich opravy dle provedené diagnostiky.
6.7. Prodávající vzhledem k povaze zařízení (např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání) neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během opravy, resp. servisního zásahu nebo následně po jeho provedení a prokazatelně nesouvisí s provedeným zásahem, resp. opravou zařízení ze strany Prodávajícího.
6.8. Pokud se po diagnostice a bližší analýze vad zařízení ukáže, že je oprava zařízení nerentabilní a zároveň Kupující od opravy zařízení ustoupí, neručí Prodávající za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování vad a závad zařízení.
6.9. Veškerá data uložená na předaném zařízení má Kupující zálohovaná a je si vědom, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za data, která nebyla zálohovaná. Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího na skutečnost, že nezálohovaná data mohou být z důvodu prováděné opravy zařízení trvale ztracena.
6.10. Prodávající neodpovídá za skryté vady, se kterými mu bylo zařízení k provedení opravy Kupujícím předáno.
6.11. Provedené opravy zařízení a zboží dodané Prodávajícím jsou označeny plombami. Veškeré prodávané náhradní díly jsou také označeny plombami. Záruka za jakost a odpovědnost za vady zaniká, pakliže je plomba jakkoliv poškozena.
6.12. Jakmile bude oprava zařízení provedena, zašle Prodávající Kupujícímu výzvu k převzetí zařízení, a to prostřednictvím emailové zprávy, nebo sms zprávy. Opravené zařízení se zpět Kupujícímu vydává na základě předložení originálu servisního listu nebo vygenerovaného hesla. Pakliže Kupující požaduje zaslání zařízení na jím určenou adresu, je potřeba zaslat Prodávajícímu tento požadavek prostřednictvím E-mailu, jehož přílohou bude servisní list zařízení nebo zde bude uvedeno vygenerované heslo. Pokud si Kupující opravené zařízení nevyzvedne ve lhůtě uvedené do 14 dnů ode dne odeslání výzvy k převzetí zařízení, bude Kupujícímu zaslána druhá a poslední výzva k vyzvednutí zařízení spolu s upozorněním, že zařízení je do doby vyzvednutí uschováno na náklady Kupujícího a také s poučením, že v případě nevyzvednutí dojde k svévolnému prodeji zařízení. Pokud tedy nebude zařízení vyzvednuto do měsíce ode dne zaslání druhé výzvy k převzetí, bude zařízení prodáno za cenu v místě a čase obvyklou. V takovém případě má Kupující nárok na vyplacení ceny, za kterou bylo zařízení prodáno, poníženou o náklady na opravu, zákonný úrok z prodlení z neuhrazené ceny opravy a náklady na úschovu zařízení.
6.13. Kupující je povinen zkontrolovat si vnější stav zařízení po provedeném servisu při vyzvednutí, na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.
6.14. Prodávající neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté Kupujícím.
6.15. Nepodaří-li se Prodávajícímu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li Kupující od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li Kupující náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku Prodávajícího.
6.16. Kupující souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní. Kupující souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí zařízení a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
6.17. Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné aj.
6.18. Prodávající se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li výslovně Kupující vrácení vadných dílů po provedené opravě.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)


7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce:
7.1.1. zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
7.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze;
7.1.3. zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím:
7.1.4. zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
7.1.5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Smlouvy může Kupující uplatnit vyplněním formuláře uvedeném na E-shopu https://www.lxf.cz/reklamace a zaslat jej na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@lxf.cz
7.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané, či jakkoliv znehodnocené kupujícím a Prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužité. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží vráceno Prodávajícímu formou dobírky nebude Prodávajícím převzato.
7.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.
7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
7.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci Smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona.
8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se vztahují pouze na zboží zakoupené Kupujícím u Prodávajícího. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
I. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
II. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
III. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
IV. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží:
I. prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
II. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
III. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
IV. nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
8.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady servisního zákroku v době 12 (dvanácti) měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou je zboží možné použít, znamená to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (dále také jako „Záruční doba“). Nebude uznána reklamace zařízení, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či zařízení bylo do opravy s touto diagnostikou přijato. Pokud reklamované zařízení ponese známky po zásahu jiného servisu než servisu Prodávajícího, Kupující s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah, a to v plném rozsahu.
8.6. Záruční doba na baterie je 24 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "životnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na životnost baterie je 6 měsíců.
8.7. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího, prostřednictvím Uživatelského účtu, online prostřednictvím formuláře nebo v provozovně Prodávajícího.
8.8. Pro uplatnění práva z vad Kupujícím (dále také jako „Reklamace“) je nutné buďto:
8.8.1 Přihlásit se do Uživatelského účtu a na adrese https://www.lxf.cz/reklamace vyplnit reklamační formulář s návazností na číslo objednávky, nebo
8.8.2 Kupující, který nemá založený Uživatelský účet, vyplní formulář dostupný na https://www.lxf.cz/reklamace, následně mu bude zaslán na E-mail, na adresu, která je Prodávajícím evidovaná k zadanému číslu Objednávky, anebo
8.8.3. Vyplnit reklamační formulář v provozovně Prodávajícího.
8.9. Reklamační formulář obsahuje následující údaje:
I. jméno a příjmení Kupujícího;
II. adresu Kupujícího, na kterou mu bylo zboží doručeno;
III. telefonní číslo Kupujícího;
IV. e-mailovou adresu Kupujícího;
V. číslo objednávky, ve které bylo reklamované zboží objednáno;
VI. číslo daňového dokladu/ faktury;
VII. popis reklamovaného zboží
VIII. podrobný popis vady;
IX. adresu, kam má být reklamované zboží zasláno zpět.
8.10. Pakliže bude Reklamace uznána za oprávněnou, náleží Kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do sedmi měsíců ode dne převzetí vadného zboží, jeho právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv zaniká.
8.11. Prodávající informuje Kupujícího o přijetí Reklamace do tří dnů ode dne obdržení Reklamace, a to prostřednictvím e-mailu. Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti dní (30) ode dne jejího obdržení.
8.12. Prodávající zamítne Reklamaci mimo jiné jednal-li Kupující v rozporu s návodem na použití zboží, pakliže je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti, uplatnil-li Kupující právo z vad po uplynutí zákonem stanovené lhůtě nebo po uplynutí Záruční doby. Prodávající je oprávněn odmítnou Reklamaci také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
8.13. Pakliže bude uplatněná Reklamace Prodávajícím přijata a uznána a zároveň se nebude jednat o podstatné porušení Smlouvy, bude Kupujícímu nabídnuta sleva z Kupní ceny nebo dodáno nové zboží či vrácena Kupní cena.
8.14. Kupující je povinen si zboží, ke kterému byla uplatněna Reklamace, popřípadě nové zboží vyzvednout nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lxf.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na E-mail.
9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů online se nachází na internetové adrese. Online platformu je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.
9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.


OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


10.1. Logo Prodávajícího, obchodní značka „LXF.cz“ jakožto i obchodní firma Prodávajícího je výhradním vlastnictvím Prodávajícího. Kupující není oprávněn bez písemně udělené licence logo a obchodní firmu Prodávajícího jakkoliv používat. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
10.2. Obsah Eshopu, kterými mohou mimo jiné být texty, fotografie, videa, obrázky, loga a další, jakožto i obsah souvisejících online i tištěných médiích jako jsou propagační letáky, inzerce atd. včetně programového vybavení Eshopu a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorskými právy Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob.
10.3. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Eshopu.
10.4. Při porušení zákonných práv Prodávajícího vyplývající z práva duševního vlastnictví bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, s Občanským zákoníkem a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto Obchodní podmínky, vaše Objednávka a její přijetí ze strany Prodávajícího, tedy z naší strany.
11.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Odesláním dotazníku se Kupující může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, pokud dotazník Kupující vyplní.
11.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování LUXIFER CZ s.r.o., U Výstaviště 9, 17000 Praha 7 - Holešovice, adresa elektronické pošty info@lxf.cz telefon +420 221 228 081.
Obchodní podmínky jsou platné od 01.08.2019

#zavolejte#