Pájecí kapalina ELCHEMCO - neutrální

Kód: 11425
45 Kč / ks 37 Kč bez DPH
Ihned k odeslání
Můžeme doručit do:
3.6.2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pájecí kapalinu doporučujeme k výrobě svítidel z LED pásků kde dochází k jejich pájení. Pájecí kapalina ušetří mnoho času i zkušeným elektronikům. Na LED pásek kapalinu nanášejte citlivěji než dávkovačem na plastové lahvičce. Pájecí kapalina by neměla zasáhnout jiné místo než pájecí plošku. Sami používáme tyčku s omotanou vatou. Používá se na měkké pájení mědi, mosazi, oceli, pozinku apod. Zbytky kapaliny doporučujeme odstranit ethanolem (technický líh), aby nedocházelo k nepříjemným vlivům koroze. Barva kapaliny nemá vliv na účinnost produktu.

Standardní věty o nebezpečnosti

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P260 Nevdechujte dým.
 • P280 Používejte ochranné rukavice.
 • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
 • P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

#sluzby#

Použití

 • Pájení LED pásků

Doplňkové parametry

Kategorie: Pomůcky pro pájení LED pásků
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: